Podmínky užívání webových stránek

Webová stránka společnosti MyQ, spol. s r.o. (dále jen "společnost MYQ", dále jen "WEBOVÁ STRÁNKA"), její obsah, design a struktura, je jako celek chráněna autorskoprávními předpisy. Jakékoli její napodobování, kopírování a dále jakékoli rozmnožování materiálů na ní umístěných pro jiné než soukromé účely je zakázáno a může být občanskoprávně a trestněprávně postižitelné.

Rovněž je zakázáno jakékoli neoprávněné zasahování do webového serveru společnosti MYQ (dále jen "WEBOVÝ SERVER"). Případný neoprávněný zásah do WEBOVÉHO SERVERU může být rovněž občanskoprávně a trestněprávně postižitelný.

Dále je zakázáno jakékoli užití ochranných známek MYQ, JANUS, nebo jejich loga bez předchozího souhlasu společnosti MYQ. Tyto ochranné známky a názvy produktů jsou chráněny společností MYQ a/nebo jejími zastoupeními.

Prohlížet a stahovat materiály z WEBOVÉHO SERVERU je možné jen za podmínky, že tyto materiály budou užívány výhradně pro osobní nekomerční použití a při respektování všech relevantních právních předpisů.

Společnost MYQ neručí za obsah informací uveřejněných na WEBOVÉM SERVERU, zejména neodpovídá za jejich úplnost, aktuálnost a komerční využitelnost pro případ, že budou užívány za účelem společností MYQ schválené propagace značek MYQ nebo JANUS. Veškeré materiály uveřejňované na WEBOVÉM SERVERU jsou tedy výhradně informativního charakteru.

Materiály na WEBOVÉM SERVERU nemají v žádném případě povahu závazné nabídky společnosti MYQ a nedotýkají se nijak obsahu závazků vzniklých společnosti MYQ při její obchodní činnosti. Uvedené závazky společnosti MYQ jsou určeny výhradně obsahem společností MYQ uzavřených smluv.

Společnost MYQ provádí změny materiálů na WEBOVÉM SERVERU, především změny informací o produktech a službách nabízených společností MYQ a jejich cenách, kdykoli, podle potřeb společnosti MYQ. Společnost MYQ není povinna tyto změny provádět periodicky ani je ohlašovat předem a neručí za to, že uveřejněné materiály a informace jsou vždy v souladu s poslední aktuální nabídkou společnosti MYQ.

WEBOVÝ SERVER společnosti MYQ není určen k přijímání důvěrných a jinak chráněných informací. Jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení, která zašlete na tento WEBOVÝ SERVER, nebudou tedy společností MYQ považovány za důvěrné ani za chráněné.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů

Na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH naleznete odkazy na webové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. Společnost MYQ nemůže tyto webové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto webovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, neposkytuje v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné. Jestliže využijete některý z těchto odkazů, pak automaticky opustíte WEBOVÝ SERVER.

Odkazy na WEBOVÉ STRÁNKY

Společnost MYQ opravňuje ostatní webové servery k vytváření odkazů na WEBOVÉ STRÁNKY. Při odkazu na WEBOVÉ STRÁNKY z webových stránek třetích subjektů nesmí být však uváděny žádné nepravdivé a zavádějící informace, zejména informace, jež by navodily mylný dojem o vztahu společnosti MYQ k uvedeným webovým stránkách třetích subjektů, k těmto třetím subjektům a k jejich produktům a službám. Zejména nesmí být při odkazu na WEBOVÉ STRÁNKY společnosti MYQ uváděno, že společnost MYQ produkty a služby těchto třetích subjektů schvaluje a doporučuje. Dále nesmí při tomto odkazu docházet k šíření nepravdivých a nesprávných informací o produktech a službách společnosti MYQ. Uvedené webové stránky třetích osob odkazující na WEBOVÉ STRÁNKY by neměly mít obsah, který by mohl být vykládán jako neetický, urážlivý, v rozporu s dobrými mravy nebo kontroverzní.